Vivo Hair Salon, Kaimanawa Street

Vivo Hair Salon, Kaimanawa Street